اخبار

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در تاریخ ۱۷ الی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه ، سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق برپا می گردد.

bbăbbffbbbbbf#bbfffbf#bn0fbff ffbjbfbbăfbbbbbăbfn3ff3fbn0 fbff#ff#bbӊ3fbn0bbbf ff bf#fbfbn3bbbff bfbjcn0 b0 ffbf#bn0ffbbfbbbfbfbn3fbf3fbn0jbbn0 b0 ff#bbӊ3fbn0bfbn33bbbbbn3jf bbjbn3b b0 fbff#bn3bfbbbfj3jffbff bfbbn3bЃbbb f fbff#fn3fbbfbn0fn3bf#jbfn3 bbfbf jbbbfbbbfbf#bn3bbbfbbfbbbffbbbbf3jffbjbfbbbbffn33ffbn3fbf#bn3băfn3bf bn0bbbbn3bbbȃbbffbbbbbf#bbfffbf#bn0fbff bbăfbfbbffn3fffbn3bjbfbn3f3bffffn0bfbbbbf b0bbăbbbfbbfbbȃffbf#bn0fbff bbăbfbbbbfbbjn3bfff#b7

شرکت کاوش یاران فن پویا با مشارکت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با ارائه دستگاه حذف آلاینده های اکسید نیتروژن از خروجی دودکش و اگزوز انواع واحدهای آلاینده در این نمایشگاه حضور داشت.

This post is also available in: English